<b>メインフレームの一部にはステンレスを使用した</b>

メインフレームの一部にはステンレスを使用した