<b>α700以来、久しぶりの中級機の新製品となるα77</b>

α700以来、久しぶりの中級機の新製品となるα77