RONINN-SとNikon Z 7。RONINN-SにUSBで接続すると静止画、動画のレリーズ、フォーカスコントロールが行える

RONINN-SとNikon Z 7。RONINN-SにUSBで接続すると静止画、動画のレリーズ、フォーカスコントロールが行える