通常の現像(右)と、高温の現像液を使った場合(左)。

通常の現像(右)と、高温の現像液を使った場合(左)。