<b>SMDV RFN-2400を装着したE-M5</b>

SMDV RFN-2400を装着したE-M5