<b>バックパックの肩ストラップなどにも装着できる</b>

バックパックの肩ストラップなどにも装着できる