SDカードを挿して直接データを取り込めるNAS「HLS-PG1」(参考展示)

SDカードを挿して直接データを取り込めるNAS「HLS-PG1」(参考展示)