"BONSAI"より「千代の松/Chiyo no matsu」

"BONSAI"より「千代の松/Chiyo no matsu」