6K記録できるREDのビデオカメラにOtus 1.4/28を装着していた

6K記録できるREDのビデオカメラにOtus 1.4/28を装着していた