<b>外装はマグネシウム合金製。防塵防滴シールドも施した</b>

外装はマグネシウム合金製。防塵防滴シールドも施した