<b>レンズとセンサーの摺り合わせを行なったとしている</b>

レンズとセンサーの摺り合わせを行なったとしている