<b>NEX-5N。大ヒットしたNEX-5と同じコンセプトを踏襲</b>

NEX-5N。大ヒットしたNEX-5と同じコンセプトを踏襲