<b>[中心部を重視]で現像。約6.9MB / 4,262×3,492</b>

[中心部を重視]で現像。約6.9MB / 4,262×3,492