<b>展示するカメラの一部。左から「ダゲレオタイプカメラ」(1840年頃)、「オプチマ2層式幻灯機」(1887年頃)、「ソホ レフレックス トロピカル」(1909年頃)</b>

展示するカメラの一部。左から「ダゲレオタイプカメラ」(1840年頃)、「オプチマ2層式幻灯機」(1887年頃)、「ソホ レフレックス トロピカル」(1909年頃)