<b>Nikon 1 V1はマルチアクセサリーポートを備える</b>

Nikon 1 V1はマルチアクセサリーポートを備える