<b>チルト式液晶モニターのヒンジ部(右:NEX-5)</b>

チルト式液晶モニターのヒンジ部(右:NEX-5)