<b>記録メディアはSDXC/SDHC/SDメモリーカード。高速通信規格のUHS-Iに対応している</b>

記録メディアはSDXC/SDHC/SDメモリーカード。高速通信規格のUHS-Iに対応している