<b>会場のキヤノンデジタルハウス銀座。キヤノンギャラリー銀座とサービスセンター銀座も同じ建物</b>

会場のキヤノンデジタルハウス銀座。キヤノンギャラリー銀座とサービスセンター銀座も同じ建物