<b>大石氏。「合焦速度は一眼レフカメラと同等といえます」</b>

大石氏。「合焦速度は一眼レフカメラと同等といえます」