<b>記録メディアはSDHC/SDカード(本当は裏向きに装填する)</b>

記録メディアはSDHC/SDカード(本当は裏向きに装填する)