<b>ミラーレスカメラでは、従来の一眼レフカメラに比べて小型軽量化、ライブビューなどが可能になる</b>

ミラーレスカメラでは、従来の一眼レフカメラに比べて小型軽量化、ライブビューなどが可能になる