<b>「Extreme」シリーズは、デジタル一眼レフカメラのユーザー層へ訴求する</b>

「Extreme」シリーズは、デジタル一眼レフカメラのユーザー層へ訴求する