Wi-Fi機能、ストロボを内蔵。Nikon 1 V3と同様

Wi-Fi機能、ストロボを内蔵。Nikon 1 V3と同様