<b>広角端でF1.8の明るいレンズをアピールしていた</b>

広角端でF1.8の明るいレンズをアピールしていた