<b>会場内の様子。2カ所で動画による説明映像も流していた</b>

会場内の様子。2カ所で動画による説明映像も流していた