<b>湯浅一弘氏(GR DIGITAL IVの発表会場で。9月15日撮影)</b>

湯浅一弘氏(GR DIGITAL IVの発表会場で。9月15日撮影)