<b>ボディのラインナップは電子ビューファインダー(EVF)搭載のの「Nikon 1 V1」(左、以下V1)とレンズもボディーカラーに合わせた5色の「Nikon 1 J1」(右、以下J1)の2機種</b>

ボディのラインナップは電子ビューファインダー(EVF)搭載のの「Nikon 1 V1」(左、以下V1)とレンズもボディーカラーに合わせた5色の「Nikon 1 J1」(右、以下J1)の2機種