<b>双眼鏡などの光学製品も改装前に引き続き展示する</b>

双眼鏡などの光学製品も改装前に引き続き展示する