<b>上面にプロジェクターのフォーカス調整用スライドスイッチを備える</b>

上面にプロジェクターのフォーカス調整用スライドスイッチを備える