<b>NEX-3(左)とNEX-5(右)の厚さの比較</b>

NEX-3(左)とNEX-5(右)の厚さの比較